Ved du, hvem der skal betale, hvis køleskabet pludselig går i stykker? Find ud af, om det er dig eller din udlejer, der står for vedligeholdelse af din lejebolig.

 

Den der har vedligeholdelsespligten bærer ansvaret for, at de omfattede forhold er i en sådan stand, som det kan forventes i henhold til lejekontrakten.

Det er derfor vigtigt, at du sætter dig godt ind i, hvad der står i din lejekontrakt, så du ved, hvilke forhold du bærer ansvaret for.

Der skelnes mellem “slid og ælde” og misligholdelse, idet alene slid og ælde hører under vedligeholdelsespligten.

Har du misligholdt lejemålet bærer du ansvaret, uanset om forholdet falder uden for din vedligeholdelsespligt ifølge lejekontrakten.

 

“Udlejer har den fulde vedligeholdelsespligt, hvis intet andet er aftalt”

 

Ligger vedligeholdelsespligten hos lejer eller udlejer?

Lejelovens regler om vedligeholdelsespligtens fordeling mellem lejer og udlejer er deklaratoriske. Dvs. at reglerne kan fraviges, hvis det er aftalt mellem parterne.

Derfor indeholder de fleste lejekontrakter særskilte bestemmelser om, hvem der skal vedligeholde lejemålet.

Hvis der ikke er aftalt noget mellem dig og din udlejer, er det udlejer, der skal sørge for både den indvendige og den udvendige vedligeholdelse af hele lejemålet.

Der er dog den undtagelse, at det som udgangspunkt er lejer, der skal vedligeholde låse og nøgler.

 

“Din udlejer kan kræve, at du betaler for, at samtlige låse i hele ejendommen skal skiftes”

 

Lejer har ansvaret for låse og nøgler

Som nævnt er det lejer, der har ansvaret for vedligeholdelse af låse og nøgler.

Dette kan ligesom den anden vedligeholdelse gyldigt fraviges, hvis det er aftalt i lejekontrakten. Det ses dog sjældent i praksis, at udlejer tillægges dette ansvar.

Vedligeholdelse af låse og nøgler omfatter både en pligt til at holde låsene funktionsdygtige i hele lejeperioden, samt en pligt til at udskifte ødelagte låse og nøgler.

Hvis du mister en eller flere af nøglerne til boligen, kan udlejer kræve, at du betaler for, at låsene i hele ejendommen skal skiftes.

Dette gælder også selvom nøglerne er blevet stjålet.

 

“Det kan være aftalt mellem dig og din udlejer, at du har påtaget dig en udvidet vedligeholdelsespligt”

 

Indvendig vedligeholdelse

Det ses oftest, at den indvendige vedligeholdelse er væltet over på lejer.

At anvende begrebet indvendig vedligeholdelse er dog en smule misvisende, idet begrebet ikke dækker over al vedligeholdelse, der skal foretages indenfor i lejemålet.

Det er nemlig kun de følgende forhold, der er omfattet af den indvendige vedligeholdelse i henhold til lejeloven:

  • Tapetsering
  • Maling
  • Hvidtning af lofter
  • Lakering af gulve

Alle andre forhold hører under den udvendige vedligeholdelse, og skal derfor ikke vedligeholdes af dig, hvis du alene er pålagt den indvendige vedligeholdelse.

Det kan dog være særskilt aftalt mellem dig og din udlejer, at du har påtaget dig en udvidet pligt til vedligeholdelse. Men det skal fremgå klart og tydeligt af lejekontrakten.

I typeformular A9 gøres dette ved at afkrydse feltet i kontrakten.

Hvis du selv står for den indvendige vedligeholdelse, er det dit ansvar, at de ovenstående forhold udføres, når det er nødvendigt.

Du skal som udgangspunkt selv vurdere, hvornår det er nødvendigt at vedligeholde lejemålet. Dog kan udlejer i meget sjældne tilfælde kræve, at visse forhold bringes i orden.

Opfylder du ikke din vedligeholdelsespligt i lejeperioden, kan udlejer i første omgang kræve, at du bringer forholdet i orden.

Kun i meget ekstreme tilfælde kan manglende vedligeholdelse medføre, at du bliver smidt ud af lejemålet.

Er det aftalt, at din udlejer har den indvendige vedligeholdelsespligt, skal han indsætte et fast beløb hver måned på en såkaldt vedligeholdelseskonto. De indsatte beløb skal fremgå af en oversigt, som din udlejer skal sende til dig hvert år.

hvis der er penge nok på kontoen, kan du kræve, at din udlejer sørger for, at din bolig bliver vedligeholdt. Beløbene kan også anvendes til mindre forbedringer af boligen.

Sælger din udlejer din lejlighed eller ejendommen, den ligger i, overføres beløbene på kontoen til den nye ejer. Du kan derfor være helt rolig.

 

“Flere indvendige forhold falder også ind under den udvendige vedligeholdelse”

 

Udvendig vedligeholdelse

Den udvendige vedligeholdelse kan også med rette kaldes den øvrige vedligeholdelse.

Begrebet udvendig vedligeholdelse dækker nemlig over alle forhold, der ikke er omfattet af den indvendige vedligeholdelse.

Derfor hører flere indvendige forhold også ind under den udvendige vedligeholdelse. Det kan eksempelvis være køkkenborde, vvs-installationer, døre osv.

Udvendig vedligeholdelse omfatter selvfølgelig også alt udenfor og udenpå ejendommen, tappeopgange, kælderrum osv.

Det er mere almindeligt, at den udvendige vedligeholdelse væltes over på lejer, hvilket skal fremgå af lejekontrakten. Men det er altså som udgangspunkt udlejer, der står for den udvendige vedligeholdelse, hvis intet andet er aftalt.

Det kan også aftales, at du kun står for en del af den udvendige vedligeholdelse.

Der findes ingen øvre grænse for, hvor meget der kan kræves istandsat, idet udlejer ikke har pligt til at holde en udvendig vedligeholdelseskonto.

Bor du i et reguleret lejemål, har din udlejer dog alligevel pligt til at afsætte nogle nærmere bestemte beløb, der fastsættes i forhold til boligarealet.

De indsatte beløb er dog ikke en øvre grænse for, hvor meget din udlejer skal vedligeholde.

Du kan derfor altid kræve, at din udlejer foretager vedligeholdelse af lejemålet, når det er nødvendigt.

Din udlejer skal, ligesom for den indvendige vedligeholdelseskonto, udarbejde en oversigt hvert år, hvor det fremgår, hvor mange penge, der er på kontoen, samt redegøre for, hvad beløbene er blevet brugt til.

Klager over manglende vedligeholdelse kan indbringes for huslejenævnet.

 

“Du kan aldrig blive pålagt at skulle aflevere lejemålet i bedre stand end ved overtagelsen”

 

Hvilken betydning har vedligeholdelsespligten, når du flytter?

Hvorvidt du har overholdt din vedligeholdelsespligt, når du en dag skal flytte fra din lejlighed.

I lejekontrakten er det aftalt, hvem der skal sætte lejemålet i stand, når du flytter, samt hvilken stand boligen skal sættes i.

De mest almindelige former for istandsættelse er normalistandsættelse og nyistandsættelse.

Normalistandsættelse betyder, at du kun skal stå for den almindelige tapetsering, maling, hvidtning og lakering af gulve, hvis det er nødvendigt.

Ved nyistandsættelse skal lejemålet sættes i en sådan stand, at det fremstår som nyt.

Du kan aldrig blive pålagt at skulle aflevere lejemålet i bedre stand end ved overtagelsen. Der kan derfor kun aftales nyistandsættelse, hvis lejemålet også var nyistandsat, da du overtog det.

Med den nye lejelov, kan det ikke længere aftales, at der skal foretages nyistandsættelse. Alle lejekontrakter, der er underskrevet efter den 1. juli 2015, kan derfor kun indeholde aftaler om normalistandsættelse.

Når du flytter fra din lejebolig, skal du aflevere den i samme stand som ved overtagelsen, med fradrag for den naturlige slid og ælde.

Betaling til de istandsættelser, der mangler, når du flytter, trækkes fra dit depositum. Du får derfor kun den del af dit depositum retur, der er tilbage, når lejemålet er blevet sat i ordentlig stand.

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.