Lejekontrakten

Her får du det fulde overblik over, hvordan lejekontrakten er opbygget, og hvad du skal være særligt opmærksom på, inden du skriver under.
Læs om:
Kontrakttyper
Depositum og forudbetalt leje
Særlige vilkår
Tidsbegrænsning
Underskrift af lejekontrakt

Kontrakttyper

De fleste lejekontrakter indgås som såkaldte typeformularer. Den mest populære af disse er typeformular A9.

For almene lejemål anvendes Typeformular B (også kaldet B 1998 eller B 6. udgave).

Lejekontrakter, der er indgået på disse særlige typeformularer, er underlagt specielle regler.

Læs mere i indlægget: Alt du skal vide om din lejekontrakt.

Typeformular A 9. udgave er en standardformular, hvor man blot udfylder formularens felter, der indeholder alle de nødvendige oplysninger.

Typeformular A9 er den eneste typeformular, som parterne kan anvende ved indgåelse af lejeaftaler for almindelige lejemål.

Læs mere i indlægget: Alt du skal vide om typeformular A9.

Der findes ingen regler i lejeloven om, at lejeaftaler skal indgås skriftligt for at være gyldige.

En mundtlig lejeaftale kan derfor være ligeså god som en der er indgået på skrift.

Et af problemerne ved mundtlige lejeaftaler er dog, at det kan være vanskeligt at dokumentere, hvad der er aftalt.

Lejeloven indeholder som udgangspunkt ingen regler om, hvordan en lejekontrakt skal udformes. Både lejer og udlejer kan dog kræve, at kontrakten udfærdiges skriftligt.

En skriftlig lejeaftale er først bindende, når begge parter har underskrevet den. Når først begge parter har underskrevet, kan man ikke længere springe fra aftalen, uden at opsige eller ophæve den efter lejelovens regler herom.

Det står derfor parterne frit for at udarbejde en kontrakt, der dækker netop deres behov.

Læs mere i indlægget: Alt du skal vide om din lejekontrakt.

Har du et lejeretligt problem?

Få en juridisk vurdering af din sag for kun:

895,-

Du betaler kun, hvis vi sender dig en vurdering af din sag.

Gå på opdagelse i vores vores blog for at lære mere om lejeretten

Depositum og forudbetalt leje

Depositummet er en sikkerhed, som du betaler inden du flytter ind i lejemålet.

Der vil ofte blive opkrævet et depositum, da det er udlejers sikkerhed for, at han kan få dækket sine udgifter til istandsættelse af lejemålet, når lejer flytter.

Der kan kræves et depositum svarende til max. 3 måneders husleje ved indflytning.

Det er ikke ualmindeligt, at udlejere kræver forudbetaling af en del af huslejen.

Der kræves typisk 1-3 måneders forudbetalt leje som man kan bo op i de sidste måneder af sin opsigelsesperiode.

Ligesom depositummet får man det overskydende beløb udbetalt, når man flytter.

Der kan kræves forudbetalt leje svarende til max. 3 måneders husleje.

Depositum og forudbetalt leje skal naturligvis betales forud for lejeaftalens opstart.

Der kan kræves betaling både depositum og forudbetalt leje svarende til indtil 3 måneders husleje.

Man kan derfor blive opkrævet, hvad der svarer til alt 7 måneders husleje ved lejeaftalens begyndelse.

Når man har betalt, er lejekontrakten din kvittering for, at betalingen er modtaget.

Vigtige paragraffer om lejekontrakten

Stk. 1. En lejeaftale og andre aftaler om det lejede skal udfærdiges skriftligt, når en af parterne kræver det.

Stk. 2. Hvis udlejer og lejer eller udlejer og beboerrepræsentation ønsker at give hinanden mulighed for udveksling af digitale dokumenter, som kan gøres læselige ved frembringelse af skrifttegn og lagres på et varigt medie, i tilfælde, hvor der i denne lov eller i lov om midlertidig regulering af boligforholdene kapitel II-V stilles krav om skriftlighed, eller hvor der i loven foreskrives en meddelelsespligt mellem parterne, der ikke hensigtsmæssigt lader sig gennemføre på andre måder end skriftligt, skal dette aftales mellem parterne. Denne aftale kan til enhver tid opsiges uden varsel. Det kan ikke aftales, at meddelelser efter § 87 og § 93, stk. 2, afgives som digitale dokumenter.

Stk. 3. En lejeaftale anses for indgået på lovens vilkår i det omfang, der ikke udtrykkeligt er fastsat andet i aftalen.

Stk. 1. Anvendes der blanketter ved indgåelse af lejeaftaler, skal bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, fremhæves for at være gyldige.

Stk. 2. Ved indgåelse af lejeaftale om beboelseslejligheder eller enkelte værelser til beboelse må blanketter kun anvendes, hvis de er autoriserede ved aftale mellem landsomfattende sammenslutninger af henholdsvis grundejerforeninger og lejerforeninger eller af udlændinge-, integrations- og boligministeren. Anvendes en blanket, der ikke er autoriseret,
er bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, ugyldige. Udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætter efter forhandling med landsomfattende sammenslutninger af henholdsvis grundejerforeninger og lejerforeninger nærmere regler om udarbejdelse af autoriserede standardblanketter for lejeaftaler.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 gælder også for andre skriftlige lejeaftaler, der indeholder ensartede lejevilkår for flere lejere
i samme ejendom, når de fremtræder på en sådan måde, at lejeren må opfatte dem som standardiserede.

Stk. 1. Opstår der tvivl om forståelsen af en aftale, og har det pågældende aftalevilkår ikke været genstand for individuel forhandling, fortolkes vilkåret på den måde, som er mest gunstig for forbrugeren. Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at et aftalevilkår har været genstand for individuel forhandling.

Stk. 2. En skriftlig aftale, der tilbydes forbrugeren, skal af den erhvervsdrivende være udarbejdet på en klar og forståelig måde.

Særlige vilkår

Typeformularer indeholder et afsnit, hvor særlige vilkår kan tilføjes i lejekontrakten. I Typeformular A9 er dette afsnit i § 11.

Som udgangspunkt kan man aftale hvad som helst, hvis det anføres udtrykkeligt i kontraktens § 9.

Læs mere i indlægget: Alt du skal vide om din lejekontrakt

Lejeloven indeholder en lang række præceptive regler, som ikke kan fraviges, uanset om de anføres i dette afsnit.

Desuden kan der ikke aftales vilkår, som er åbenlyst urimelige ifølge aftalelovens § 36, eller vilkår som strider imod anden lovgivning.

Ofte vil det være vilkår om huslejestigninger eller tidsbegrænsning af lejemålet, der tilføjes i afsnittet om særlige vilkår.

Hvis der er aftalt særlige regler i forbindelse med fraflytning, herunder at lejer skal fraflytte lejemålet 14 dage før tid, eller en forlængelse af fristen for udlejer til at fremsende en fraflytningsrapport, vil det ligeledes fremgå i dette afsnit.

Endelig vil vilkår, der regulerer lejers adgang til at holde husdyr, også skulle fremgå her.

Læs mere om lejekontrakten

Vil du vide mere om lejelovens regler om lejekontrakter? Læs et af vores øvrige indlæg om emnet lige her til højre.

Eller gå på opdagelse blandt samtlige indlæg i vores blog:

Alt du skal vide om din lejekontrakt

Lær alt du behøver vide om din lejekontrakt og find ud af, hvad der står om lejekontrakten i lejeloven, så du undgår at blive snydt.

Typeformular A9

Alt du skal vide om typeformular A9

Med den nye lejelov er der desuden kommet en ny Typeformular. Få et overblik over ændringerne i Typeformular 9. udg., og bliv klogere på, hvad de betyder for dig.

Tidsbegrænsning

Som udgangspunkt er alle lejeaftaler tidsubegrænsede, hvilket betyder, at lejeaftalen løber fra den indgås og indtil den opsiges.

Der gælder ingen såkaldt 2-års regel. Når lejeaftalen er underskrevet, kan udlejer ikke smide lejer ud, medmindre han anvender en af lejelovens særlige bestemmelser om opsigelse.

Læs mere i indlægget: Find ud af om din udlejer kan smide dig ud af din lejlighed

Det kan aftales, at lejeaftalen skal være tidsbegrænset. En aftale om tidsbegrænsning skal fremgå af kontraktens afsnit om særlige vilkår.

Et vilkår om tidsbegrænsning er kun gyldigt, hvis udlejer har en rimelig grund til at gøre lejeaftalen tidsbegrænset. Det vil for eksempel være, hvis udlejer skal udstationeres.

Hvis udlejer ikke har haft en rimelig grund til at gøre lejeaftalen tidsbegrænset, tilsidesættes vilkåret som ugyldigt, og lejeaftalen fortsætter ubegrænset.

Tidsbegrænsning betyder, at lejeaftalen ikke kan opsiges før den udløber, og at lejeaftalen automatisk ophører ved tidsbegrænsningens udløb.

En tidsbegrænset lejeaftale kan heller ikke af lejer opsiges inden udløbet af den tidsbestemte lejeperiode. Flytter man før udløbet af lejeperioden, har udlejer dog en tabsbegrænsningspligt, der medfører, at udlejer skal forsøge at genudleje lejemålet.

Hvis lejer bliver boende efter den tidsbegrænsede periode, og udlejer ikke anmoder lejer om at flytte, fortsætter lejeaftalen som en ubegrænset lejeaftale.

Læs mere om lejeret