Langt de fleste lejekontrakter indgås ved hjælp af typeformular A9. Det er din med stor sandsynlighed også, og du kan derfor med fordel læse dette indlæg og blive klogere på, hvad det betyder for dig.

 
“Standardkontrakter skal være autoriserede”

 

Hvad er standardkontrakter

Der findes ingen regler i lejeloven, der bestemmer, hvordan en lejekontrakt skal se ud – der står ikke engang, at den skal være skriftlig. Det er de fleste dog.

Det følger til gengæld af lejeloven, at såkaldte standardkontrakter skal være autoriserede for at være gyldige.

Det kan selvfølgelig være vanskeligt at vurdere, om en kontrakt er en standardkontrakt eller ej. Derfor er det fastsat i lejeloven, at alle kontrakter, der fremstår som standardiserede, skal være autoriserede.

Oftest vil det fremgå af kontrakten, at det er en standardkontrakt. Der står f.eks. “Typeformular A9” øverst på en kontrakt, hvis det er en typeformular af version A 9. udgave.

Bor du til leje i en almen bolig, og dermed omfattet af reglerne i almenlejeloven, anvendes i stedet Typeformular B 6. udgave (eller Typeformular B 1998).

 

“Anvendes en ugyldig typeformular, betyder det ikke, at kontrakten er ugyldig”

 

Ny typeformular med den nye lejelov

I praksis indgås langt de fleste private lejeaftaler på standardkontrakter eller såkaldte typeformularer. Den 1. juli 2015 trådte den nye typeformular A 9. udgave i kraft og erstattede den tidligere typeformular A 8. udgave.

Her kan du finde en gratis skabelon af Typeformular A 9. udgave.

Årsagen til, at der kom en ny typeformular er selvfølgelig, at der samtidig kom en ny lejelov, der medførte en række væsentlige ændringer inden for lejeretten. Typeformular A9 er tilpasset de ændringer, der er foretaget i den nye lov.

De fleste af ændringerne har størst betydning for udlejer, da fejl i lejekontrakten aldrig kan fortolkes til skade for lejer.

Er der eksempelvis anvendt en forkert henvisning eller er en fravigelse ikke fremhævet korrekt, tilsidesættes fejlen og vilkåret fortolkes i stedet efter lejelovens almindelige bestemmelser.

Anvendes en tidligere typeformular, end den seneste, betyder det dog ikke, at kontrakten er ugyldig. Men de ugyldige vilkår tilsidesættes som ugyldige, og typeformularen får i stedet de vilkår, som den ville have haft, hvis den seneste typeformular var blevet anvendt. Det samme gælder, hvis der anvendes en ugyldig formular.

 

“Særlige vilkår i kontrakten skal fremgå af § 11”

 

Kontraktens afsnit om særlige vilkår

Der er alligevel et par ændringer, du skal være opmærksom på, når du indgår en lejeaftale ved brug af en typeformular.

Du skal være ekstra opmærksom på kontraktens § 11 om “særlige vilkår”. Alle vilkår i kontrakten, der fraviger lejelovens udgangspunkt, skal nemlig anføres her. Er et særligt vilkår ikke anført her, bortfalder det.

Blot fordi et vilkår er anført i kontraktens § 11, betyder det ikke nødvendigvis, at vilkåret er gyldigt. Ulovlige vilkår eller vilkår, der, ifølge lejeloven, ikke kan fraviges til skade for lejer, bliver ikke gyldige, selvom de er anført her.

Det er selvsagt dette afsnit i standardkontrakter, der skaber størst forvirring i praksis.

Nyistandsættelse af lejemålet ved fraflytning var førhen et af de mest almindelige fravigelser, der anførtes i § 11. Med den nye lejelov kan man ikke længere aftale nyistandsættelse. Har du indgået en lejeaftale ved brug af typeformular A9, vil et vilkår om nyistandsættelse altså ikke være gyldigt –  i stedet vil lejelovens bestemmelser om normalistandsættelse finde anvendelse.

Et andet populært vilkår, var aftaler om trappeleje. Disse kan heller ikke længere aftales og bliver derfor heller ikke gyldige, hvis de indsættes i § 11.

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.