Fraflytning

På denne side får du et overblik over, hvilke lejeretlige regler, der gælder ved fraflytning.
Du kan bl.a. læse om:
Opsigelsesperioden
Istandsættelse
Flytteopgørelse og flyttesyn
Tilbagebetaling af depositum

Opsigelsesperioden

Der skal som udgangspunkt betales husleje i hele opsigelsesperioden, uanset om man bor i lejemålet, eller man flytter før tid.

Læs mere i indlægget: Undgå disse 5 fælder når du flytter fra din lejebolig.

Hvis man flytter ud før tid, og lejemålet bliver udlejet til en anden, inden opsigelsesperiodens udløb, skal man kun betale husleje indtil den nye lejer flytter ind.

Desuden har udlejer pligt til at forsøge at finde en ny lejer til lejemålet, hvis man flytter ud før tid.

Istandsættelse af lejemålet skal ske inden man flytter ud.

Det vil som regel fremgå af lejekontrakten, at man skal flytte ud 14 før opsigelsesperiodens udløb, så lejemålet kan nå at blive istandsat.

Man skal som udgangspunkt fortsat betale husleje i denne periode, selvom man ikke længere bor i lejemålet.

Læs mere om fraflytning

Vil du vide mere om lejelovens regler om fraflytning? Læs et af vores øvrige indlæg om emnet lige her til højre.

Eller gå på opdagelse blandt samtlige indlæg i vores blog:

Fraflytning

Undgå disse 5 fælder når du flytter fra din lejebolig​

Når du flytter fra dit lejemål er der mange fælder du skal være opmærksom på. Her er de 5 vigtigste, som du skal kende, så du undgår at blive snydt, når du flytter.

Istandsættelse

Så meget kan din udlejer kræve til betaling af istandsættelse når du flytter​

Find ud af, hvad der skal ske med dit depositum, når du flytter. Har du penge til gode eller har din udlejer krav på yderligere i forbindelse med istandsættelsen.

Istandsættelse

Når man flytter fra sit lejemål, skal lejemålet sættes i samme stand som det var i, da man overtog det.

Det vil fremgå af lejekontrakten, hvem der har vedligeholdelsespligten for hvad, og dermed hvem der skal betale for istandsættelse.

Læs mere i indlægget: Så meget kan din udlejer kræve til betaling af istandsættelse når du flytter.

Der er ingen øvre grænse for, hvor meget man kan komme til at betale for istandsættelse af lejemålet.

Hvis man har betalt depositum, vil dette gå til at dække udgifterne til istandsættelse. Men hvis udgifterne til istandsættelse overstiger depositummet, skal man betale det overstigende beløb.

Læs mere i indlægget: Så meget kan din udlejer kræve til betaling af istandsættelse når du flytter.

Efter den gamle lejelov, som var gældende indtil 1. juli 2015, kunne det fremgå, at lejemålet skulle ”nyistandsættes”, hvilket betød, at lejemålet efter fraflytning skulle sættes i en sådan stand, at det fremstod som nyt. Dette gjaldt uanset, om man havde boet i lejemålet i 10 år eller i 10 dage.

Efter den nye lejelov kan man kun aftale ”normalistandsættelse”.

Hvis et vilkår om nyistandsættelse er aftalt inden den 1. juli 2015, er det fortsat gyldigt, selvom man flytter efter denne dato.

Læs mere i indlægget: 5 ting du skal vide om den nye lejelov.

Vigtige paragraffer om fraflytning

Stk. 1. Er der afgivet opsigelse, eller skal det lejede af anden grund fraflyttes, skal lejeren give adgang til at bese det lejede. Lejeren fastsætter tiden herfor. Den skal være mindst 2 timer hveranden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse. Denne kan kun finde sted med deltagelse af udlejeren eller dennes stedfortræder, når lejeren ikke er repræsenteret.

Stk. 2. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser, herunder indsigelser efter § 98, kan sendes til.

Stk. 1. Det lejede skal være fraflyttet senest kl. 12,00 på fraflytningsdagen. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overleveringen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, samt mangler, som det påhviler udlejeren at udbedre. Det kan ikke pålægges lejeren
at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede.

Stk. 2. Udlejeren kan ikke gøre krav i medfør af stk. 1 gældende, når der er forløbet mere end 2 uger fra flyttesynet, jf. stk. 3, eller fra fraflytningsdagen for lejemål, der ikke er omfattet af pligten i stk. 3. Udgifter til istandsættelse, der ikke er medtaget i fraflytningsrapporten, jf. stk. 4, er lejeren uvedkommende. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke, hvis mangelen ikke kan erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed eller lejeren har handlet svigagtigt.

Stk. 3. Udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden, senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1
uges varsel. Udlejeren og lejeren kan dog aftale et kortere varsel, når lejeforholdet er ophævet eller opsagt.

Stk. 4. Udlejeren skal i forbindelse med synet, jf. stk. 3, udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten.

Stk. 5. Ved overtrædelse af stk. 3 og 4 bortfalder udlejerens krav på istandsættelse efter stk. 1.

Stk. 1. Forbedringer, som lejeren har foretaget, må kun fjernes, når lejeren bringer det lejede i den stand, hvori han overtog det.

Stk. 2. Har lejeren med udlejerens samtykke efter § 28 foretaget ændringer af det lejede, kan udlejeren kun kræve reetablering, når han har taget forbehold herom, da han meddelte samtykket.

Stk. 3. Har lejeren iværksat forbedringsarbejder mv. mod godtgørelse ved fraflytning, jf. § 62 a, stk. 1, samt § 63, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010, og er disse ikke tilendebragt, kan udlejer enten kræve arbejderne færdiggjort eller eventuelt kræve retablering.

Flytteopgørelse og flyttesyn

Når man skal flytte sin lejebolig, har udlejer pligt til at afholde et flyttesyn og udarbejde en fraflytningsrapport.

Lejer har dog ikke pligt til at deltage i flyttesynet.

Hvis udlejer ikke oplister mangler i fraflytningsrapporten, kan disse ikke kræves dækket af lejer, og de må derfor heller ikke trækkes fra lejers depositum.

Udlejer har som udgangspunkt en frist på 14 dage fra lejer er flyttet til at fremsende kopi af fraflytningsrapporten til lejer. Hvis fristen ikke overholdes, mister udlejer sit krav betaling af istandsættelse.

Fristen kan dog forlænges, hvis det fremgår af lejekontrakten, eller hvis parterne indgår særskilt aftale herom.

Fristen er i øvrigt overholdt, hvis lejer har deltaget i flyttesynet, og har fået fraflytningsrapporten udleveret her.

Hvis man er uenig i indholdet i fraflytningsrapporten, skal man gøre indsigelser over for sin udlejer.

Kan parterne ikke nå til enighed, må sagen afgøres af enten Huslejenævnet eller boligretten.

Læs mere i indlægget: Sådan tager du kampen op mod din udlejer.

Har du et lejeretligt problem?

Få en juridisk vurdering af din sag for kun:

895,-

Du betaler kun, hvis vi sender dig en vurdering af din sag.

Gå på opdagelse i vores vores blog for at lære mere om lejeretten

Tilbagebetaling af depositum

Hvis der er penge tilbage efter istandsættelsen, har man krav på at få disse udbetalt.

Dette gælder ligeledes, hvis udlejer ikke har fremsendt kopi af fraflytningsrapporten inden for fristen, hvor man i så fald har krav på at få hele depositummet udbetalt.

Ved opgørelsen af lejers tilbagebetalingskrav tager man simpelthen bare udgifterne til istandsættelse, som fremgår af fraflytningsrapporten, og trækker disse fra det indbetalte depositum.

Resten skal tilbagebetales til lejer.

Man kan ikke bo depositummet op i sin opsigelsesperiode, det kan man derimod med den forudbetalte husleje.

Begge beløb kan gå til at dække øvrige krav som udlejer måtte have mod lejer i forbindelse med fraflytningen, ligesom begge beløb skal tilbagebetales til lejer, når istandsættelsen er dækket.

Læs mere om lejeret