I en afgørelse afsagt af landsretten fik en lejer tilkendt 2.500 kr. i godtgørelse efter, at udlejeren uberettiget havde forsøgt at smide lejer ud.

“Fogedretten afviste derfor sagen, hvorefter lejer kunne blive boende i lejemålet.”

Sådan forløb sagen

Udlejeren havde ophævet lejemålet. Lejeren skulle flytte, men nægtede.

Herefter indbragte udlejer sagen for fogedretten med henblik på, at få fogedens bistand til at smide lejeren ud.

Læs mere om ophævelse i indlægget: Find ud af om din udlejer kan ophæve din lejeaftale.

Lejeren gjorde gældende, at udlejer ikke var berettiget til at ophæve lejeaftalen. Som følge deraf var lejeren heller ikke fraflyttet lejemålet på trods af ophævelsen.

Det er vigtigt at understrege, at lejer havde gjort indsigelse over for udlejer både før og efter sagens indbringelse for fogedretten.

Udlejeren fastholdt i første omgang over for fogedretten, at udlejer havde været berettiget til at ophæve lejemålet.

Dette var fogedretten ikke enig i, og afviste derfor sagen, hvorefter lejer kunne blive boende i lejemålet.

På domstolenes hjemmeside findes en vejledning til udsættelsessager. Den kan du finde her.

Fogedretten tilkendte imidlertid ikke lejer godtgørelse, under henvisning til, at udlejeren havde været af den opfattelse, at ophævelsen var berettiget.

Landsretten ændrede dog afgørelsen og tilkendte lejer godtgørelse på 2.500 kr., da det havde vist sig, at sagen var indbragt for retten på et ugyldigt grundlag.

Landsretten mente, at det var uden betydning, at udlejeren havde været af en anden opfattelse.

“Her er det afgørende punkt om modparten har handlet på en måde, der medfører, at man har krav på en form for godtgørelse.”

Det betyder afgørelsen for dig

Det erstatningsretlige udgangspunkt i dansk ret er, at man skal have lidt et tab, for at have krav på erstatning.

Som udgangspunkt skal man altså selv enten skal have haft penge op af lommen. Eller på anden vis være sat i en situation, hvor man har mistet sin mulighed for en form for indtjening eller gevinst.

Et typisk eksempel kunne være erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Her opgøres tabet ud fra, hvad man ville have opnået, hvis man fortsat kunne arbejde i samme omfang som tidligere.

Tort(godtgørelse) er derimod en yderligere godtgørelse, hvor man ikke nødvendigvis skal dokumentere at have lidt et tab.

Her er det afgørende punkt om modparten har handlet på en måde, der medfører, at man har krav på en form for godtgørelse.

Når retten er kommet frem til, at en lejer har krav på godtgørelse for tort, betyder det, at lejer ikke nødvendigvis skal have lidt et økonomisk tab som følge af sagen.

Men at lejer har krav på godtgørelse alene på baggrund af, at udlejer har ophævet lejemålet og indbragt sagen for fogedretten med urette.

Hvis lejer derudover har lidt et økonomisk tab som følge af sagens forløb, kan disse omkostninger fortsat erstattes efter de almindelige regler herom.

“Det er vigtigt, at man som lejer gør indsigelse mod ophævelsen.”

Sådan får du selv godtgørelse

Som lejer kan du have krav på godtgørelse, hvis du står i en lignende situation.

Der skal således være tale om, at dit lejemål er blevet ophævet og at sagen er indbragt for retten.

Herefter skal det så ende med at sagen afvises, enten fordi udlejeren tilbagekalder sagen eller fordi retten træffer afgørelse om det. Eventuelt fordi udlejer ikke var berettiget til at ophæve lejemålet.

Du kan godt føre sagen selv, men hvis du vil være sikker på, at sagen behandles korrekt, kan du med fordel søge bistand hos en advokat.

Uanset om man fører sagen selv eller får bistand fra en advokat, er det vigtigt, at man som lejer gør indsigelse mod ophævelsen.

Både umiddelbart efter, at man er blevet gjort bekendt med ophævelsen og når sagen er blevet indbragt for retten.

Indsigelsen bør gøres skriftligt, så det efterfølgende kan dokumenteres over for retten.

Det er vigtigt, at retten bliver gjort bekendt med, at du har gjort indsigelse mod ophævelsen.

Sædvanligvis træffer retten automatisk afgørelse om, hvem der skal tilkendes omkostninger.

Men når der ikke er tale om sagsomkostninger – men derimod godtgørelse – træffer retten ikke nødvendigvis afgørelsen af egen drift.

Derfor bør du over for retten gøre gældende, at du vil have tilkendt godtgørelse.

Hvis retten alligevel ikke tilkender dig omkostninger, kan du kære afgørelsen til landsretten. Ligesom lejeren gjorde i den ovenfor omtalte sag.

Tak for, at du læste med!

Har du et spørgsmål om din lejesituation?
Så er du velkommen til at skrive til os for en gratis og uforpligtende vurdering.

Vil du læse mere om lejeret?
Så er du velkommen til at gå på opdagelse i et af de mange indlæg i vores blog.