Når du har boet i et lejemål i en længere periode, vil du ofte opleve, at din udlejer ønsker at forhøje huslejen. Det er derfor en god idé, at du sætter dig godt ind i, hvornår din udlejer har ret til at forhøje huslejen og hvornår han ikke har.

I et tidligere indlæg har vi gennemgået, hvor høj huslejen må være, og hvordan du kan få den sat ned.

Det kan du læse mere om i indlægget: Find ud af om din husleje er for høj.

I dette indlæg vil vi forklare, hvornår din udlejer må forhøje huslejen under selve lejeperioden. Og hvad du som lejer skal være opmærksom på, når din husleje stiger.

 

“Lejen kan forhøjes til det lejedes værdi”

 

Hvad siger lejeloven om forhøjelse af husleje?

I de fleste tilfælde kan huslejen som udgangspunkt ikke forhøjes. Det gælder både for uopsigelige og tidsbegrænsede lejemål.

Udlejer kan dog kræve lejen forhøjet, hvis den er væsentlig lavere end det lejedes værdi. Vurderingen af, hvad der må anses for at være væsentligt skal vurderes ud fra samme betragtninger som hvis lejer mener, at huslejen er for høj.

Det er en betingelse for, at udlejer kan kræve lejen forhøjet, at forhøjelsen varsles over for lejer forud. Varsling om lejeforhøjelse kan tidligst foretages 2 år efter lejeaftalens indgåelse eller den seneste lejeforhøjelse.

Derudover skal varslingen, for at være gyldig over for lejer, indeholde oplysninger om årsagen til lejeforhøjelsen, forhøjelsens størrelse samt lejers muligheder for at gøre indsigelser. Dette gælder uanset, hvilken årsag der er til forhøjelsen.

 

“Der skelnes mellem vedligeholdelse og forbedring”

 

Hvilke forbedringer og omkostninger kan medføre huslejeforhøjelser?

Din udlejer kan derudover kræve huslejen forhøjet, når ejendommen er blevet gennemgribende forbedret. At et lejemål er gennemgribende forbedret betyder, at der skal være foretaget store og dyre forbedringer.

Der skelnes i den forbindelse mellem vedligeholdelse og forbedringer. Vedligeholdelse af lejemålet medfører ikke, at lejemålets værdi er steget. Der skal være tale om forbedringer af en vis størrelse, før det kan medføre en huslejestigning.

For at lejemålet skal kunne anses for at være gennemgribende forbedret, skal udlejeren inden for de seneste 2 år have foretaget større forbedringer, der har medført betydelige udgifter.

I praksis er der fastsat nærmere beløb, der som minimum skal være blevet brugt, før en forbedring kan medføre forhøjelse af lejen.

Visse faste omkostninger til ejendommen kan ligeledes medføre forhøjelse af din husleje. Dette gælder, hvis ejendomsskatter, renovationsudgifter eller lignende stiger. I disse tilfælde skal de øgede  udgifter fordeles ud på alle ejendommens lejere.

 

“Der kan ikke længere aftales trappelejeklausuler”

 

Hvad kan man aftale om huslejestigninger?

Endeligt kan lejen forhøjes, hvis det er aftalt mellem lejer og udlejer.

Det kan eksempelvis aftales, at lejen forhøjes efter nettoprisindekset, der følger prisudviklingen i samfundet. For visse lejemål kan det være aftalt, at huslejen stiger med faste beløb på bestemte tidspunkter, såkaldte trappelejeklausuler.

Trappelejeklausuler kunne dog kun gyldigt aftales frem til den 1. juli 2015, hvor lejeloven blev lavet om. Det kan nu kun aftales, at huslejen skal følge nettoprisindekset.

Vær opmærksom på, at trappelejeklausuler fortsat er gyldige, hvis de er indgået før den 1. juli 2015, og kun i ejendomme, der er opført i 1999 eller senere.

Indeholder din lejekontrakt en trappelejeklausul gælder den som regel i en fast bestemt årrække, hvorefter lejen ikke længere kan stige. Klausulen er desuden kun gyldig, hvis den har en aftalt slutdato ved indgåelsen.

Aftaler om lejeforhøjelser skal fremgå af lejekontraktens § 11 om særlige vilkår i Typeformular A9.

 

Tak for, at du læste med!

Har du et spørgsmål om din lejesituation?
Så er du velkommen til at skrive til os for en gratis og uforpligtende vurdering.

Vil du læse mere om lejeret?
Så er du velkommen til at gå på opdagelse i et af de mange indlæg i vores blog.